Böcker

Böcker för sjöfart, i skeppsdagboken fylls uppgifter rörande fartygets framdrift såsom position, kurs, tillryggalagd distans etc. samt väderlek i

Endast ett sökresultat